123456
top of page

ביודאיקה עכשוית, טיפוגרפיה וציורי קבלה, הים מיצג את ה"עלמא דאיתכסיא" - העולם המכוסה, הנפש המוסתרת. ההעלם מתבטא בחיסור מילים ואותיות מהיצירה. יהי רצון שהסוד והמסתורין יפעמו ויתנו משמעות וחידוש בחיינו.

bottom of page